PFU tar full behandling av Naturfilmkanalens klage av Faktisk.no sin omtale av filmen «Økonomibløffen»

,

Klage til PFU på Faktisk.no sin omtale av dokumentarfilmen «Økonomibløffen»

Klagen gjelder Faktisk.no sin artikkel ”Viral vindkraftvideo full av feil” publisert 23. Juni, 2020 vedrørende Corax Film sin dokumentarfilm ”Økonomibløffen”.

Klager:
Corax Film as org. nr. 919746173 og Naturfilmkanalen.no v/ Magne Helge Sleire
Sleirsvegen 611
5986 Hosteland

Corax Film as og visningstedet Naturfilmkanalen.no (heretter kalt KLAGER) klager til PFU for brudd på fire punkter i «Vær Varsom-plakaten» i Faktisk.no sin artikkel med tittelen «Viral vindkraftvideo full av feil» publisert 23 juni, 2020 kl.10:26. Vedlegg nr. 1 og link nedenfor https://www.faktisk.no/artikler/YAb/viral-vindkraft-video-er-full-av-feil

Filmen «Økonomibløffen» kan ses på Naturfilmkanalen

https://www.naturfilmkanalen.no/2020/05/23/se-okonomibloffen-folk-blir-lurt-til-a- betale-naturodeleggelser-over-hele-norge/

Klagen gjelder punkt 3.2, 4.1, 4.13 og 4.14 i «Vær varsom plakaten»

 

Klagepunktene:

VVP 3.2 «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er Korrekte»

1. Faktisk.no har i sin artikkel fremsatt en rekke påstander om feil i «Økonomibløffen» uten å sjekke sine påstander med uavhengige kilder hverken i forkant eller etter at KLAGER protesterte.

Faktisk.no har trass i gjentatte henvendelser fra KLAGER om feil i disse påstandene, etter vår vitende, ikke foretatt en kontroll av sine påstander fra uavhengige kilder. De har heller ikke endret de fleste av de feilaktige påstandene sine i vesentlig grad. Det er ikke mulig å gi en oversikt over alle Faktisk.no sine påstander om faktafeil innenfor dette dokumentets rammer. Vi har derfor lagt ved en del vedlegg som beskriver dette. Vedlegg nr. 3, 4, 7 og 12 dokumenterer Faktisk.no sine feil.

2. Faktisk.no har gått til de samme institusjoner som vi kritiserte i filmen (NVE, Statnett og NORWEA) og brukt disse som sannhetsvitner mot våre påstander.

KLAGER har selvfølgelig ikke noe imot at Faktisk.no lar de som kritiseres bli hørt. Problemet er at Faktisk.no ikke har kontrollert at opplysningene er korrekte annet enn å kryssjekke mellom de samme institusjoner som kritiseres.
Eksempelvis har NORWEA fått lov å foreta beregninger av elsertifikatkostnader. Disse beregningene tar ikke hensyn til moms og transaksjonskostnader som er store. Selv om Faktisk.no korrekt oppgir at disse kostnadene ikke er med sier de ingen ting om hvor store de er. Dermed blir det ikke opplyst om at tallene skal være vesentlig høyere enn hva Faktisk.no fremstiller. (Vedlegg nr. 10)

Alle disse institusjonene har tette relasjoner og et felles mål om ikke å bli rammet av den kritikken som fremsettes i «Økonomibløffen». I følge god presseskikk og praksis skulle Faktisk.no ha underbygget og dokumentert disse institusjonenes påstander og «fakta» gjennom å vise til annen forskning, eller de skulle ha konsultert uavhengige kilder. Uten slike kilder foreligger det fra Faktisk.no ingen uavhengig og troverdig vurdering på at våre påstander og beregninger er feil.

Vedlegg nr. 1 og 12

3. Faktisk.no har ikke brukt uavhengige kilder til å beregne strømbrukerenes kostnader fra vindkraften fra 2012 til 2035. De har ikke beregnet det i det hele tatt og kan derfor ikke si noe om at våre beregninger er feil.

Dersom Faktisk.no skulle foreta en uavhengig sjekk av tallene vi oppga for kostnader til forbrukerne (60 – 100 milliarder) skulle de ha fått en uavhengig institusjon til å foreta de økonomiske beregningene for å sjekke om kostnaden kunne bli lavere enn 60 milliarder.

Naturfilmkanalen har i filmen intervjuet en rekke tunge forskere innen kraft og økonomi som professor Michael Hoel ved UiO og Ånund Killingtveit, professor Emeritus, NTNU/CEDREN. Faktisk.no har ikke sitert en eneste av de mange spesialistene som vi intervjuet. Faktisk.no skulle ha konsultert eller sitert noen av disse eller andre tunge forskere i sin artikkel.

4. Vi finner kun ett tilfelle i artikkelen hvor Faktisk.no har gått til en utenforstående forsker. Det er Magnus Korpås ved NTNU. Hans bidrag er dessverre lite relevant for det som sies i filmen.

Korpås beskrivelse av handelsmekanismen for regulerkraft er korrekt men beskriver ikke den funksjonen som vi beskriver at vannkraften har i «Økonomibløffen». Derfor har det meste av Korpås sin medvirkning i Faktisk.no sin artikkel liten verdi i forhold til faktasjekk av innholdet i filmen. Men Korpås beskrivelse vinkles likevel slik av Faktisk.no at det gir et feilaktig inntrykk av at også dette poenget i filmen er feil.

På slutten av intervjuet med Korpås er han imidlertid inne på det vi snakker om i filmen når det gjelder balansekraft, men han er ikke enig i å beskrive det som en subsidie. Faktisk.no visste altså at handelsmekanismen de beskrev var en annen mekanisme for balansekraft enn det vi omtalte. Likevel valgte de å utbrodere handelsmekanismen som om det var den vi hadde omtalt feilaktig. Faktisk.no skulle ha fokusert på Korpås siste uttalelse og omtalt den samme funksjonen vannkraften har som vi omtaler i filmen. Så skulle Faktisk.no ha latt KLAGER komme til orde samtidig i teksten for å forklare vårt syn på balansekraften. Det at KLAGER har en annen mening om balansekraft som subsidie enn Korpås betyr ikke at KLAGERs oppfatning eller Korpås mening er feil. Det betyr bare at vi har forskjellige oppfatninger. Faktisk.no fremstiller dermed i dette tilfellet en meningsforskjell som en feil.

VVP 4.1 «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon»

1. Faktisk.no kritiserer ting som ikke er med i filmen – de hevder at tall som ikke er oppgitt i filmen representerer feil i filmen.

Vi oppga i filmen et kostnadsspenn på 60 – 100 milliarder for vindkraften. Vi ga Faktisk.no beregninger for det midlere tallet 80 milliarder for å vise hvordan vi regnet. Faktisk.no bruker i sin artikkel deltall fra denne beregningen, som aldri ble oppgitt i filmen, og hevder så at der er feil i filmen. Det er imidlertid ikke mulig å bevise at et kostnadsspenn er feil ved å kritisere spesifikke tall i et kostnadsscenario som representerer en middelverdi. Når tallene attpåtil inneholder estimering av kostnader inntil 15 år frem i tiden blir en slik metode enda mer meningsløst. Dette burde Faktisk.no ha forstått.

Vi mener det er stråmannsargumentasjon og svært dårlig presseskikk å angripe KLAGER på basis av et slikt scenario. Faktisk.no skulle fått en uavhengig faginstitusjon til å regne på minimumsverdien på 60 milliarder, fortrinnsvis på basis av den metoden vi oppga i vårt første tilsvar. Vedlegg nr. 1, 4 og 12

2. Faktisk.no korrigerer bare delvis egne opphavelig feilaktige påstander. Vi finner flere tilfeller av at mens der er korrigert ett sted så antyder mye av teksten fremdeles at der er feil i filmen på det samme punktet.

Eksempelvis korrigerer Faktisk.no teksten slik etter at vi har dokumentert feil i artikkelen til Faktisk.no: «Dette betyr imidlertid ikke at elsertifikatene er et redskap alene for å fremme norsk vindkraftsproduksjon». (Den opprinnelige teksten i artikkelen deres var: «Dette betyr imidlertid ikke at elsertifikatene er et redskap for å fremme norske vindkraftproduksjon»)

Vi har ikke sagt i filmen at elsertifikatene er alene et redskap for å fremme norsk vindkraftproduksjon. Vårt utsagn lyder slik: «…elsertifikatordningen ble innført for å stimulere vindkraftutbyggingen». Går man tilbake til debatten om elsertifikater i 2010 vil man raskt finne at dette er tilfelle. Det er vanskelig å tolke Faktisk.no sin formulering som annet enn en snedig vri for å unngå å innrømme at det er de selv som har tatt feil – og for å la det fortsatt se ut som om der er feil i Økonomibløffen».

3. Faktisk vinkler teksten slik at det ser ut som om KLAGER har gjort en feil.

Faktisk.no uttrykker i flere tilfeller ikke klart i sin tekst hvilke feil KLAGER har gjort. Punkt 2 ovenfor er eksempel på det. Punkt 4 under VVP 3.2 er et annet eksempel.

4. Faktisk.no tok ikke tilstrekkelig hensyn til våre svar på deres påstander om feil i sin artikkel.

Faktisk.no tok ikke i sin artikkel tilstrekkelig hensyn til våre tilsvar av 23. juni. Faktisk.no skulle ha latt KLAGER svare på de utsagn Faktisk.no kom med i samme seksjon i artikkelen som de fremmer, eller indikerer, påstander om feil i filmen. Vedlegg 12

5. Tittelen på Faktisk.no sin artikkel «Viral vindkraft-video er full av feil» er ubegrunnet bare sett i lys av de rettelser som Faktisk.no selv allerede har gjort i sin artikkel. De feil vi har påvist i vårt endelige tilsvar av 1. juli og i denne klagen gjør saken enda mer graverende.

Faktisk.no sin artikkel var, og er, full av feil. Artikkelen er preget av usaklighet og manglende omtanke for konsekvensene for den det rammer. Faktisk.no skulle ha endret tittelen på artikkelen.

6. Flere av argumentene som fremsettes under de andre VVP klagepunktene berører også denne paragrafen.

 

VVP 4.13 «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig»

1. Det er flere ufullstendige rettelser i teksten hvor en påstand er rettet ett sted men ikke et annet slik at det fortsatt ser ut som vi tar feil.

Faktisk.no skulle ha rettet opp alle feil som vi påpekte ved å skrive om hele teksten og ikke bare rette en overskrift eller en setning.

2. KLAGER har ikke fått noen offentlig beklagelse fra Faktisk.no for alle feilene de har begått i en artikkel som har blitt spredd til mange aviser før den ble rettet.

Faktisk.no skulle ha gått ut offentlig og erkjent feilene de har gjort og beklaget den store belastningen de har påført KLAGER. KLAGER har for eksempel bedt Faktisk.no om å «…beklage at Naturfilmkanalen har fått forlite tid til sitt tilsvar i forbindelse med deres artikkel» (Vedlegg 6 – 26 juni). Dette har Faktisk.no ikke gjort.

3. Punkt 2 under VVP 4.14, punkt 2 under VVP 4.1 og punkt 4 under VVP 3.2 er også relevante for dette VVP klagepunktet

VVP 4.14 «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger»

1. Vi fikk på en del punkter retten til tilsvar «teknisk ivaretatt» ved at Faktisk.no linket til våre notat i artikkelen og ved at et lite utdrag som dekket noen av temaene ble plassert for seg selv sist i artikkelen. Vi mener imidlertid at vår rett til tilsvar og samtidig imøtegåelse ble svært utilstrekkelig ivaretatt av Faktisk.no.

Regissør Magne Sleire får ikke komme til orde ett eneste sted i teksten hvor Faktisk.no diskuterer problemstillingen og kommer med påstander om feil i filmen. (Vedlegg nr. 1) Faktisk.no skulle ha intervjuet KLAGER om filmen og kostnadene som ble oppgitt. De skulle ha skrevet inn våre kommentarer samtidig i diskusjonen av hver enkelt problemstilling de tar opp.

2. Faktisk.no ga oss en ufullstendig oversikt over det de beskrev eller antydet som feil i artikkelen. Vi hadde derfor ikke mulighet til samtidig imøtegåelse for alt de skrev om oss.

Det var flere feilaktige eller misvisende påstander i Faktisk.no sin artikkel enn de seks punktene som de informerte oss om på forhånd (Vedlegg nr. 2). Disse ytterligere feilaktige påstandene fra Faktisk.no fikk vi ikke vite om før vi så artikkelen publisert. Faktisk.no ga oss derfor en ufullstendig oversikt over feilene de mente vi hadde begått slik at vi ikke hadde mulighet til samtidig imøtegåelse. Dette trass i at vi flere ganger ba om å få se mer av artikkelen. (Vedlegg nr. 6)

Et eksempel:
Faktisk.no skriver: «…en kraftledning fra Skaidi til Hammerfest vil bli utløst om Equinor går for del- eller helelektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya»
Faktisk.no spurte oss imidlertid ikke om denne kraftlinjen før de publiserte. Vi så først at de hadde tatt den med da vi så artikkelen. Hadde de spurt oss på forhånd kunne vi fortalt dem at vi ikke så på den som primært til vindkraft. (Vedlegg nr. 12 – se våre kommentarer i margen)
I vårt fulle tilsvar av 1. juli skriver vi om denne påstanden: «Skaidi – Hammerfest er også del av nettplanen i øst Finnmark, men har foreløpig mindre med vindkraft å gjøre». Likevel har ikke Faktisk.no fjernet dette avsnittet. Så lenge de operer med artikkelens nåværende tittel og Faktisk.no vinkler teksten slik de gjør så vil det se ut for folk som om dette også var en feil som KLAGER hadde begått.

Flere av påstandene vi fikk kommentere var bare bruddstykker eller påstander i lengre seksjoner hvor filmen ble kritisert. For å kunne svare skulle Faktisk.no ha vist oss hele artikkelen eller i alle fall hele seksjonene hvor våre påstander blir diskutert.

3. Vi fikk bare en arbeidsdag til å utarbeide svar på Faktisk.no sine påstander og mener at dette var urimelig kort tid til å svare på seks spørsmål om en rekke komplekse økonomiske og energipolitiske problemstillinger.

I veiviseren til PFU om samtidig imøtegåelse heter det at den angrepne må gis en rimelig frist til å svare. Dette har vi ikke fått. Tatt i betraktning at dette skjedde i ferietiden og at Corax Films fagkonsulent måtte kontaktes og involveres er en arbeidsdag en særdeles urimelig kort tidsfrist. Faktisk.no hadde da selv jobbet med artikkelen i tre uker. Faktisk.no begrunnet aldri hvorfor det hastet med å publisere akkurat 23. juni – de konkurrerer jo ikke med andre nyhetsformidlere!

Vi sendte vår fulle imøtegåelse / tilsvar på 16 sider 1. Juli 2020. Det var åtte dager etter at Faktisk.no hadde publisert saken. Dette var et grundig utarbeidet og dokumentert svar som var nødvendig med disse problemstillingene. Vedlegg nr. 4

4. Punkt 4 under VVP 3.2 er et annet eksempel på at vi ikke fikk samtidig imøtegåelsene i teksten.

Hadde KLAGER fått se denne delen av artikkelen kunne vi ha påpekt at Faktisk.no hadde beskrevet en økonomisk mekanisme som var en annen enn den vi beskrev i filmen.

Konklusjon
 1. Vår rett til tilsvar og samtidig imøtegåelse ble utilstrekkelig ivaretatt.
 2. De har faktasjekket ting som ikke har blitt publisert.
 3. Faktisk.no har ikke verifisert sine påstander om feil fra uavhengige kilder.
 4. Faktisk.no har gitt oss urimelig lite tid til å levere vårt tilsvar.
 5. Vi fikk ikke se tilstrekkelig mye av artikkelen til å kunne gi fullt tilsvar.
 6. Vi ikke slippe direkte til med samtidige kommentarer i teksten på hvert temaFaktisk.no tok opp og er derfor utilstrekkelig referert i artikkelen.
 7. Faktisk.no har rettet og rettet men rettelsene har vert punktvise og ufullstendige.De har etter rettelse latt vinklingen i teksten være slik at den for en uinnvidd leser fortsatt ser ut som om de påpeker feil hos oss – de har med andre ord ikke ryddet opp etter egne feil.
 8. Nivået på Faktisk.no sin diskusjon av saken er feil – tonen i artikkelen oppleves i de fleste seksjoner å være vinklet i retning av å gi inntrykk av at «alt i filmen er feil».
 9. Hensynet til den part de kritiserer er tilsidesatt.
 10. Faktisk.no har eskalert kritikken av KLAGER etter at artikkelen ble publisert – jfr.   NRK sake 28.juni.
Gjennom sitt medlemskap i den internasjonale sammenslutningen av faktasjekkere (IFCN), er Faktisk.no pålagt å være strengt nøytrale og upartiske.

Corax film / Naturfilmkanalen har vist at Faktisk.no har begått en rekke journalistiske overtramp i forhold til Vær Varsom Plakaten i denne saken. Sett i relasjon til deres rolle og ansvar som faktasjekkere er disse overtrampene og fremgangsmåtene deres særdeles alvorlige.

 

Historikk og bakgrunnen for klagen

2. juni kontaktet Faktisk.no oss med fire spørsmål om dokumentarfilmen «Økonomibløffen». De ga oss ingen indikasjon på hva de mente var feil i filmen da de kontaktet oss.
Vi besvarte spørsmålene to dager senere i et notat på fem sider. Ett av spørsmålene gjaldt metoden for hvordan vi hadde kommet frem til estimatet 60 – 100 milliarder i kostnader som forbrukerne må betale for vindkraften frem til 2035. Vi svarte på dette spørsmålet ved å gi et regneeksempel for en middelverdi på 80 milliarder. Vi antok at siden de skulle faktasjekke et tema som gikk på samfunnsøkonomi, energiproduksjon og energipolitikk så hadde de tilgang på kompetanse på dette området og ville forstå det vi skrev. Ikke minst antok vi at de kjente til historien og bakgrunnen til for eksempel elsertifikatene. (Vedlegg nr. 6)

12. juni, sendte Faktisk.no oss en ny forespørsel med syv spørsmål om mer informasjon. (Vedlegg nr. 9) Basert på spørsmålene de stilte ble vi bekymret over om Faktisk.no hadde forstått hva vi skrev i vårt første notat og hvordan slike estimater beregnes. Vi undret oss også på hvorfor de spurte om tall og tema som ikke var blitt nevnt i filmen og som hadde lite å gjøre med tallene vi hadde beregnet. Det forrige notatet på fem sider hadde tatt oss minst 10 arbeidstimer å sette sammen. Å svare utfyllende på de spørsmålene som Faktisk stilte ville kreve mye mer tid enn det. Vi syntes det var urimelig å måtte bruke så mye tid på å svare på spørsmål om tall som ikke var oppgitt i filmen.

Vi undret oss enda mer over hvorfor Faktisk.no fortsatt ikke ville fortelle oss hva de mente var feil i filmen slik at vi kunne svare direkte på det. For oss lignet hele forespørselen mer på «tallfiskeri» for å finne noen tall de kunne kritisere oss for. Vi ba derfor om å få vite hvilke påstander de mente var feil i filmen slik at vi kunne svare konkret på det. Etter det forsvant den gode tonen fra Faktisk.no (Vedlegg nr. 6).

19. juni fikk vi så en ny e-post hvor Faktisk tilbyr oss tilsvar på syv spørsmål hvor de stiller konkrete spørsmål ved påstander i «Økonomibløffen». E-posten var sendt etter lunch på fredagen med svarfrist kl. 15.00 mandag – altså en arbeidsdag til å svare. KLAGER hadde ikke mulighet til å jobbe med den i helgen. Det var lagt ved to regneark. Ett fra NORWEA som var svært dårlig dokumentert og ett fra Statnett. Tallene i tabellen fra Statnett gjaldt inntekter for utenlandskabler – vi hadde ikke oppgitt tall på det i filmen. Statnetts tall var forøvrig også feil og ble rettet etter at vi kommenterte det.

Det var en umulig frist for oss for å kunne svare skikkelig på syv spørsmål vedrørende komplekse kostnadsberegninger og problemstillinger innen energi, kraftnett og energipolitikk på en dag. Vi ba om utsettelse av fristen, men fikk bare til kl. 8.30 neste morgen. Faktisk.no mente at vi burde ha jobbet med saken over helgen. Vi leverte et tilsvar innen den tidsfrist vi fikk men mener at dette var en umulig oppgave å gjøre for å få et tilfredsstillende svar til Faktisk.no sine påstander.

23. juni. Vår overraskelse var stor da vi tirsdag ettermiddag så Faktisk.no sin artikkel hvor bare litt av det vi hadde kommentert var tatt hensyn til. Vår kommentar ble publisert som et vedlegg via en link. Dessverre er det ikke mange lesere som vil gå inn på en link og lese et 8 siders fagteknisk dokument. Dette gjør derfor liten forskjell for artikkelens negative budskap om dokumentarfilmen «Økonomibløffen» for andre enn forskerne. Et lite utdrag av noen av våre kommentarer ble presentert som et tillegg helt nederst i den lange artikkelen.

Vi tok direkte kontakt med Faktisk.no og protesterte men til liten nytte. Noen få feil ble korrigert, men stort sett bare delvis.

Like etter publikasjon 23. juni ble Faktisk.no sin artikkel i løpet av noen timer tatt inn i en rekke norske aviser over hele lendet. Vi kjenner til at den ble publisert i Sunnmørsposten, Stavanger Aftenblad, Journalisten, Teknisk Ukeblad, Fosnafolket og Nationen. Disse avisene, som har et selvstendig ansvar for å kontrollere fakta og at presseskikk ikke har blitt brutt, har stolt på Faktisk.no og har ikke sjekket faktainnholdet i artikkelen. De fleste leserne, både på Faktisk.no og i de andre avisene, leser artikler like etter at de er publisert og vil derfor ikke ha fått med seg de viktigste endringene Faktisk.no har gjort. De vil heller ikke ha sett vårt innspill av 1. juli.

1. juli sendte KLAGER et fullstendig tilsvar til Faktisk.no sin artikkel i form av et notat på 16 sider. I dette tilsvaret tok vi for oss de groveste feilene i artikkelen. Der var imidlertid flere feil og misvisende forhold som vi som vi ikke hadde tid til å gå inn i. Det tok 8 dager å skrive tilsvaret og vi anslår å ha brukt ca. 50 arbeidstimer på svaret. Det indikerer arbeidsmengden for å svare på et så komplekst fagområde som vi er inne på her. Det virker som om Faktisk.no ikke hadde forståelse for temaets kompleksitet og hvilken arbeidsmengde de ba oss om å utføre når de ga oss så kort frist.

Fra å være en faktasjekk av påstander i filmen utviklet saken seg raskt til å bli et «tallfiske» etter tall som ikke var nevnt i filmen. Faktisk.no brukte i artikkelen disse tallene som stråmannsargument for å kritisere oss. De bekreftes av innhold og struktur i Faktisk.no sin artikkel.

Det hører med til historien at Faktisk.no fortsatte å henge ut filmen «Økonomibløffen» også etter publikasjon av artikkelen. På NRK Nyheter 28. juni kl. 13.20 omtalte Faktisk.no sin journalist Øivind Bye Skille Naturfilmkanalens film. Her eskalerte Faktisk.no kritikken av dokumentarfilmen videre og karakteriserte den som falske nyheter og desinformasjon i en samtale med en NRK journalist hvor hovedtemaet var kriminelle aktører som forsøker å svindle til seg penger fra folk ved hjelp av fake news. Det førte til at NRK sin journalist, som trolig ikke visste noe mer enn hva Skille fortalte, ble forledet til å referere til oss som har laget filmen som «onde aktører som man måtte beskytte seg imot». Dette skjedde i beste sendetid på vår riksdekkende kanal og var utløst av Faktisk.no sin journalist (Vedlegg nr. 11)

Vi har kontaktet NRK om dette. De har lagt seg flate og sterkt beklaget situasjonen. NRK har formidlet til oss at NRK ikke ønsker Faktisk.no alene i studio på direkten når slike saker blir tatt opp i fremtiden.
https://tv.nrk.no/serie/nyheter/202006/NNFA41050720/avspiller

(sendingen er på to timer – se fra 01:20:20 ut i programmet)

Kommentarer:

 1. Corax Film/ Naturfilmkanalen.no er et lite filmselskap og nettsted med begrensede ressurser. Magne Helge Sleire og Corax Film har vunnet flere priser for kritisk journalistikk, blant annet Gullruten, og har sammen med Per Jarle Heggdalsvik i NRK vunnet journalistpris på nettopp en dokumentar om vindkraft. Det var med filmen «Englar med skit på vengene».
 2. Faktisk.no sin omtale har blitt en stor belastning for filmselskapets omdømme. Faktisk.no sin artikkel med sine feilaktige påstander og misvisende tittel vil ligge tilgjengelig på nett for all framtid så lenge den ikke blir korrigert. Corax film som siden 1998 har produsert over 35 dokumentarfilmer, det meste for NRK og TV 2 lever av sitt gode omdømme.
 3. Faktisk.no sin artikkel ble like etter at Faktisk hadde sluppet den publisert i en rekke aviser. Avisartikler blir i hovedsak lest på publikasjonstidspunktet. Svært få lesere har derfor fått med seg korreksjonene som Faktisk.no i ettertid har lagt inn. Saken har derfor blitt ekstra villedende for publikum. Den er derfor også ekstra skadelig for Corax Film, Naturfilmkanalen og faglig konsulent sitt omdømme.
 4. Faktisk.no sin artikkel, med eller uten de enkle korreksjonene som er gjort påfører Corax Film og Naturfilmkanalen en omdømmeskade ved at der foreligger feilinformasjon i media. Faktisk.no burde i sin rolle som faktasjekkere ha vist ekstra omtanke og ansvar i sin håndtering av saken overfor Corax film og Naturfilmkanalen.
 5. Faktisk.no har, etter gjentatte henvendelser fra oss, korrigert saken sin på ni punkter. Dessverre er de fleste av disse rettelser som i altfor liten grad endrer innholdet i artikkelen og dermed de feilaktige påstandene de fremsetter mot KLAGER. Også der hvor Faktisk.no har gjort korrigeringer som er en innrømmelse av at vi faktisk hadde rett antyder den følgende tekst at også dette var feilaktig påstander.
Liste over vedlegg:
 1. Kopi av Faktisk.no sin artikkel per 23. juni 2020: «Viral vindkraftvideo full av feil»https://www.faktisk.no/artikler/YAb/viral-vindkraft-video-er-full-av-feil
 2. Faktisk.no sin e-post med påstander om feil (fredag 19. juni, 2020)
 3. Corax films tilsvar til Faktisk.no (kl. 8:49, 23. juni 2020)(Det vi klarte å levere på så kort tid om disse svært komplekse temaene)https://docs.google.com/document/d/1tecUA82lJtLmkSSDdOjE6dYmLG66vB_WfpU95Kd6IA8/edit#
 4. Corax films fulle tilsvar til Faktisk.no (1. juli 2020)https://drive.google.com/file/d/1gTd0sG6oFEPrNRYslwZIEX4gryoCv4hs/view
 5. Vårt motinnlegg i Journalisten og en rekke andre aviserhttps://journalisten.no/debatt-dokumentarfilm-faktasjekk/faktisk-sin-faktasjekk-er-faktisk-full-av-feil/419956
 6. E-poster mellom Faktisk.no og Corax – 2. juni til 1. juli.
 7. Liste over ni faktafeil som Faktisk.no har korrigerte i artikkelen sin(Hentet fra Faktisk,no sin logg av endringer på bunnen av artikkelen)
 8. Corax films tilsvar 1 til Faktisk.no – 4. juni 2020
 9. E-post med syv spørsmål fra Faktisk.no – 12 juni 2020 – m. KLAGERs kommentar
 10. Elsertifikater til norsk vindkraft – 19 juni 2020 (regneark fra NORWEA)
 11. Faktisk.no sitter på NRK og henger ut Økonomibløffen – 28 juni
 12. Sammenligning Faktisk.no artikkel 23 juni med 19 desember – med kommentarer.(Denne kopien er tatt noen timer etter at saken ble publisert og etter at Faktisk.no hadde gjort de første rettelsene. Vi har spurt Faktisk.no om å få en kopi av originalteksten som ble publisert men de har ikke kunnet gi den til oss.)
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *