Mens Norge vil «avverne» vassdrag… USA river demninger og restaurerer elveløp

Til manges forbauselse har en rekke fremtredende politikere nylig tatt til orde for at flere av våre vernede vassdrag må bygges ut «fordi vi trenger kraften». I denne situasjonen kan det være verdt å løfte blikket og se på hva som foregår i en annen verdensdel. I USA har organisasjonen American Rivers i årevis stått i spissen for å fjerne hundrevis av elvedemninger.

av Olav Grinde

– American Rivers fraråder etablering av nye vannkraftprosjekter. Gang på gang har vi sett hvilke negative virkninger mange demninger har på elvenes økosystemer. Derfor oppfordrer vi til at det vurderes andre alternativer. Det er ofte store gevinster å hente ved å effektivisere eksisterende vannkraftanlegg samt å forbedre effektiviteten i strømnettet, sier Jessie Thomas-Blate. Hun er direktør for elverestaurering i American Rivers, en organisasjon som er opptatt av å verne og beskytte amerikanske elver.

https://www.americanrivers.org

Ingen nye vannkraftprosjekter

– Vi støtter ikke utbygging. Selv om vi innser at vannkraft kan være en viktig del av strømforsyningen enkelte steder, må vi erkjenne at vannkraftanlegg har en sterk innvirkning på livet i og langs elvene. Dessuten er vannkraft ikke alltid «grønn», og faktisk heller ikke alltid nøytral når det gjelder klimagasser, tilføyer hennes kollega Amy Singler. Hun er direktør for elverestaurering i USAs nordøstlige delstater.

Jessie Thomas-Blate, direktør for elverestaurering i American Rivers

Hun viser til en rapport om utslipp av klimagasser fra vannreservoarer som er utarbeidet av professor John Harrison ved Washington State University. Hans rapport viser at vannreservoarer produserer betydelige mengder med CO2 og metan, en klimagass som er mange titalls ganger verre enn CO2. Harrison og hans forskerkolleger har regnet ut at verdens vannreservoarer hvert år produserer totalt 1,07 gigatonn med CO2-ekvivalenter.

I tillegg produserer demningene store mengder klimagass i byggeperioden. De færreste er klar over at produksjonen av betong utgjør hele 8 prosent av verdens samlete CO2-utslipp.

Så langt man vet, er det i dag ingen nye store vannkraftanlegg under utbygging eller på tegnebrettet i USA.

Flere hundre tusen demninger

– Over 90 000 demninger er registrert i USAs National Inventory of Dams. Dette er imidlertid bare de demningene som er 25 fot (7,6 m) eller høyere. I realiteten er det hundretusener av demninger utenfor dette registeret, opplyser Jessie Thomas-Blate.

Hun understreker at selv mindre demninger kan ha alvorlige negative konsekvenser for elvenes økosystem. Blant annet kan demninger forhindre at laks og ørret når frem til sine gyteområder. Dessuten risikerer man at en oppdeling i mindre fiske- og dyrepopulasjoner blir mer genetisk sårbare.

Målsetningen til American Rivers er å restaurere stadig flere elver til deres naturlig tilstand.

Flere og flere dammer fjernes

De årlige rapportene til American Rivers og deres samarbeidspartnere viser at de i perioden 2010­–2020 har lykkes med å fjerne hele 777 dammer. Nå for tiden ser vi at dette tempoet øker. En fersk rapport er like rundt hjørnet.

– Hvorfor ser vi i USA i dag en økende vilje til å fjerne demninger? Det er et godt spørsmål. Det er flere faktorer. Vi må huske at mange av disse demningene ble reist for mer enn et halvt århundre siden, og at de ble bygget med en forventet levealder på omtrent 50 år. Eierne er ansvarlige for vedlikehold og lovpålagt oppgradering, noe som kan bli meget kostbart for eldre demninger. Derfor ser vi at stadig flere eiere av amerikanske demninger konkluderer at det er økonomisk fordelaktig å fjerne dem. Noen ganger kommer de faktisk til oss og ber American Rivers undersøke muligheten for å fjerne demningen deres, forteller Jessie Thomas-Blate.

Hun bekrefter at en viktig del av bildet er at eierne kan bli holdt ansvarlige for konsekvensene av manglende vedlikehold og mangelfull gjennomføring av påbudt oppgradering. I USA kan slikt økonomisk ansvar være betydelig.

Vedlikeholdskostnader og erstatningsansvar

Myndighetskravene har økt i senere år, og de ble betydelig skjerpet under president Obama. Selv om mange av kravene ble reversert og lettet under Trump, ser vi nå at Biden-administrasjonen rydder opp i regelverket og igjen stiller strenge krav.

En akselererende trend

– Arbeidet med å fjerne demninger har virkelig skutt fart de siste ti–tolv årene. En viktig milepæl var fjerningen av Edwards Dam, en mer enn hundre år gammel demning på Kennebec River i delstaten Maine i 1999. American Rivers var sterkt involvert i dette prosjektet. Vi lykkes faktisk i å fjerne en demning der det pågikk kraftproduksjon, sier Amy Singler. To år tidligere nektet de nasjonale myndighetene fornyelse av tillatelsen til å fortsatt produsere kraft ved Edwards Dam, med henvisning til blant annet demningens negative miljøpåvirkning.

– Den suksessen inspirerte til utbredt nytenkning, spesielt med tanke på andre aldrende demninger. Folk, lokalsamfunn og eierne selv begynte virkelig å revurdere ulempene kontra fordelene med demningene. Noen år senere klarte vi å fjerne to av de tre demningene på Penobscot-elven, også i Maine, forklarer Amy Singler. En viktig detalj er at det ved den gjenværende demningen ble bygget en fisketrapp slik at laks og stør kan nå frem til sine gyteområder.

Fjerning av demninger og restaurering av elveløp innebærer mange fordeler. Når elvens naturlige tilstand gjenopprettes, ser vi en meget positiv effekt på fiskepopulasjonen og annen fauna i og langs elven. Men folk ser også at de får nye muligheter til rekreasjon. Enda en viktig faktor er økt sikkerhet og trygghet for lokalsamfunnene langs elvene. Kollaps av en demning er en katastrofe som kan koste mange liv og forårsake enorme materielle skader.

Maxwell Poud Dam før og etter fjerning av demning. Foto: Steve Landry, New Hampshire Department of Environmental Services

En lang og kompleks prosess

– Det er en lang og kompleks prosess å fjerne en demning, sier Jessie Thomas-Blate. Og hun understreker at ikke alle demninger er like problematiske. Det må gjøres grundige undersøkelser og evalueringer. Vi har alltid en omfattende dialog med eierne, og likedan med alle lokalsamfunn og organisasjoner som kan bli berørt.

– Konsekvensanalyser vurderer for eksempel demningens strukturelle forfatning. Det gjøres målinger av vannføring og sedimenter. Vi undersøker om noen av sedimentene kan være forurenset. Eksperter vurderer hvordan infrastruktur som broer, veier og kloakk vil bli påvirket dersom demningen fjernes. Andre viktige faktorer er selvfølgelig om en demning brukes til produksjon av vannkraft, eller om den fortsatt fyller funksjonen som den ble bygget for. Vi ser nøye på all tilgjengelig historisk informasjon.

– Elverestaurering innebærer altså langt mer enn å fjerne en demning eller to. Noen ganger må det gjøres et omfattende arbeid for å stabilisere elvebreddene og hindre erosjon. Dette kan kreve planting av trær og annen vegetasjon. Det er alltid viktig å følge med på hva som skjer når elveløpet gjenopprettes. En kontinuerlig overvåking er påkrevet, og at det gjøres grundige evalueringer, for eksempel et år eller to senere. Om nødvendig justerer vi med ytterligere tiltak, sier Jessie.

Veazie Dam på Penobscot-elva, ble fjernet i 2013
Foto: Meagan Racey, U.S. Fish and Wildlife Service, Northeast Region

«Rehabilitation, Retrofit & Removal»

Så langt vi vet, er det ingen nye store vannkraftanlegg under utbygging eller under planlegging i USA. Og selv om grønn kraftproduksjon utgjør en raskt økende andel av strømmen som forbrukes i USA, utgjør vannkraft en beskjeden andel.

Ifølge en kilde i industriorganisasjonen National Hydropower Association er fokuset i dag på «Rehabilitation, Retrofit & Removal». Det vil si strukturell oppgradering av demninger, fjerning av eldre demninger, og montering av kraftproduksjon i allerede-eksisterende demninger.

Norge kan lære av amerikanerne

Norge har mye å lære av USAs strategiske miljøvalg. Miljøorganisasjonen  American Rivers’ tanker og vurderinger er verdt å ta med seg inn i den norske debatten.

Den forrige amerikanske presidenten, Donald J. Trump, presset på for å «avverne» flere nasjonalparker og andre vernede naturområder. Dette ble gjort fordi han ønsket å åpne disse områdene for gruvevirksomhet, oljeutvinning og tømmerhogst.

Det er sjokkerende at fremtredende norske politikere i flere partier nå tar til orde for en statlig forvaltning av fellesskapets naturskatter som har så sterke likhetstrekk med Trumps ideologi.

«Avverning» er et ord som slett ikke burde være å høre i den norske samfunnsdebatten.

Forside, Ward Mill demning på Watauga River ble fjernet i 2021.
Foto: Gail Lazaras, American Rivers.

The last comment and 5 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *