Tap av biologisk mangfold fortsetter i stort tempo

Publisert 11.09.2019 l  Skrevet Per Nicolai Haukeland

I store deler av Norge er nedbygging av natur og matjord et av de største negative konsekvensene for både landbruk og naturmangfold. Per Nicolai Haukeland har sett på hvordan dette skjer i Os kommune utenfor Bergen.

Viktige områder for dyrking av mat forsvinner i et raskt tempo

Frp og Terje Søviknes driver dobbeltkommunikasjon i arealsaker. På den ene siden sier de at kommunen skal ta hensyn til viktige kulturlandskap, naturverdier og ikke minst matjord. På den andre siden følger de nesten aldri de faglige rådene knyttet til forslag til utbygginger. En rask gjennomgang av den nye arealdelen i kommuneplanen viser at anslagsvis 118 innspill av ca 200 har rød vurdering og er frarådet å bygge ut av fagekspertisen og konsekvensutredninger. Likevel velger Plan‐ og bygningsutvalget å overkjøre fagkompetansen i nærmere 120 saker. Kun i 13 av disse sakene følger flertallet de faglige rådene de har fått.

Dersom man ser nærmere på et tilfeldig utvalg (2 saker) av tiltak med rød vurdering, viser det med all tydelighet at flertallet i Plan- og bygningsutvalget ikke evner å ta hensyn til hverken kulturlandskap, naturverdier eller matjord i Os.

Den folkekjære vipen har gått sterkt tilbake de siste 10 årene. Nå er den rødlistet.

Et godt eksempel er planene for å bygge en bolig i et av de vakreste kulturlandskapene i Os kommune. Midt i det gamle landbrukslandskapet på Søre-Neset vil Frp og Høyre tillate utbygging. Men på grunn av at tiltaket var i strid med kommunes retningslinjer for LNF-områder ble de nødt til å søke dispensasjon fra regional styresmakt.

Svaret fra Fylkesmannen Hordaland var entydig; «Fylkesmannen ser generelt negativt på at landbruksareal vert utbygd utan at vesentlege samfunnsinteresser tilseier det».

Videre heter det at søknaden om dispensasjon ikke oppfyller «vilkåra for å gje dispensasjon». Også Hordaland Fylkeskommune var i mot tiltaket fordi det vil medføre «inngrep i automatisk freda kulturminne og verke utilbørleg skjemmande» og «rår frå at det vert gjeve dispensasjon». Kulturminnet i denne saken er en gravhaug fra eldre jernalder som er registrert hos Riksantikvaren.

Men tiltakshaver og plan- og bygningsutvalget tar ikke et nei for et nei. Når nå tiltakshaver igjen prøver å få igjennom planene, er det 3. gang tomten er omsøkt til bolig. Flertallet i bygningsutvalget (Frp+H) vil fremme en ny dispenasjonsøknad til overordnet myndighet i håp om at planene glir igjennom hos Fylkesmann og Fylkeskommune.

Den tidligere så tallrike fiskemåsen er nå rødlistet i Norge.

Hotell og utleiehytter på Innerøy

I kommuneplanene er det mye som burde sjekkes opp. Blant de nærmere 120 røde sakene finner vi for eksempel planer for et hotell og utleiehytter på Innerøy. Området er «helt» urørt med et stort naturmangfold, et av det vakreste kystlandskapene i Os med gammel kystfuruskog med innslag av edelløvskog og verdifulle myrområder. Her finnes sjeldne amfibier og andre sjeldne arter. For eksempel finnes det det en rødlisteart som det kun finnes et par av i Os kommune. Klokelig nok er fagkompetansen i kommunen mot utbyggingsplanene. De konkluderer med at «innspelet vert frårådd grunna omsyn til landskap og naturmangfold. Øya er bortimot urørt».

Den sårbare hvitryggspetten er helt avhengig av intakt natur, med gamle og døende trær.

Ser vi på Plan- og bygningsutvalget sine vedtak knyttet til rød vurdering, ser vi at Frp og Høyre systematisk undergraver faglig kompetanse innad i kommunen, går på tvers av egne retningslinjer og trosser overordnede myndigheter. Måten de to partiene håndterer de røde sakene viser klart og tydelig at partienes Ja-holdning i arealpolitikken ikke lar seg kombinere med hensyn til kulturlandskap, naturverdier og ikke minst matjord.

The last comment and 20 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *