UHELDIG OG TRIST AV PFU

Magne Helge Sleire
Det er uheldig og trist at PFU ikke makter å ta en riktig avgjørelse på noe de mener kan felle Faktisk.no
 

Det å ha respekt for institusjoner og lovverk er en svært viktig del av samfunnet vårt. Det jeg har merket meg de siste årene, og spesielt i vindkraftsakene, er at respekten for styresmaktene og pressen ser ut til å begynne å bli tynnslitt. I store deler av befolkningen, der vindkraftanleggene blir bygget, er det protester mot vindkraft og det føres en rekke rettsaker mot staten og utbyggere. Foreløpig er det dessverre ingen som har vunnet frem med sine søksmål, selv om det er store overgrep både i de samiske områdene og ellers i hele landet. Uten sammenligning for øvrig, skjedde det samme da PFU behandlet klagen fra Corax Film og Naturfilmkanalen mot Faktisk.no. Respekten forsvinner når en ser klare overtramp og PFU vegrer seg for å gjøre noe med det.

Corax Film og Naturfilmkanalen har i de siste to årene arbeidet med å få frem mest mulig fakta om vindkraft i serien «Møller og Avmakt». Dette for å gi informasjon til folket, noe vi mener den øvrige pressen i Norge ikke har fått nok frem på en tilfredsstillende måte.

I filmen «Økonomibløffen», som er en del av serien, har vi gjennomgått hva «vindkrafteventyret» vil koste det norske folk. Da faktagrunnlaget på det som vi presenterer i filmen blir forsøkt gjennomgått av Faktisk.no, ser vi at de ikke på noen måte klarer å ta oss på faktafeil.

Det var trist å se hvordan PFU behandlet klagesaken til Corax Film og Naturfilmkanalen mot Faktisk.no. Det så ut til at de hadde en form for vegring og de klarte heller ikke å komme med noen god og grundig begrunnelse for avgjørelsen sin om at Faktisk.no ikke har brutt god presseskikk. Noen av medlemmene i utvalget sier at det eneste som hadde kunnet gitt en fellende dom var tittelen i artikkelen til Faktisk.no, som de mente ikke var klaget inn. Altså har Faktisk.no brutt «vær varsom plakaten» i følge utvalget, men blir ikke dømt fordi de rette paragrafene ikke er blitt brukt.

PFU er en viktig instans. Når PFU får inn klagesaker er det svært viktig at utvalget kommer med en god og grundig begrunnelse for sine avgjørelser. Dette i respekt for den som klager inn og for bevare sin troverdighet. I vår klagesak er konklusjonen fra PFU så tynn og så lite konkret at det hele virker litt underlig.

Det er svært viktig at institusjoner som Pressens Faglige Utvalg ikke mister sin troverdighet og respekt. I denne saken føler jeg dessverre at de nettopp har gjort det. De klarer ikke å se det store overgrepet som Faktisk.no har gjort i denne saken. Lederen i PFU, Anne Weider Aasen, sier i behandlingen av saken: ”Det er litt sånn ugreit, kan vi samle oss om det?”

Etter å ha sett behandlingen fra PFU, vurderer jeg det slik at flere av medlemmene sitter inne med en følelse av at dette ikke bare er litt ugreit, men at Faktisk.no skulle vært felt i saken, slik ble det altså ikke.

Se Journalisten:

Journalisten.no har i en artikkel etter PFU møte 28. april en oppsumering av behandlingen av klagen til Corax Film og Naturfilmkanalen mot Faktisk.no  https://journalisten.no/corax-film-faktisk-faktiskno/pfu-reagerte-pa-faktiskno-tittel/459157

Foto over: Skjermdump fra  Journalisten.no

Foto under: Naturfilmkanalen, Økonomibløffen