Ukens rødlisteart
Brisling

Hver uke presenterer Naturfilmkanalen arter som er uønsket i Norge, og arter som er truet. Denne uken er brislingen presentert.

Publisert 05.11.2019  I  Skrevet av Andrine Sleire Tistel

Brisling (Sprattus sprattus) er en benfiskart i sildefamilien. Den er en av våre mest alminnelige sildefisker, og blir opptil 19,5 cm lang, men vanligvis er den rundt 14-16 cm. Fisken blir fanget i store mengder langs Europas vestkyst, fra Norge til Portugal. De viktigste områdene er Østersjøen, Skagerrak-Kattegat  og Nordsjøen. Brislingen er planktonspiser med små krepsdyr, yngel, fiskelarver og dyreplankton som viktigste føde. Selv er den en viktig matfisk for fisk og sjøfugl.

Fisken har en lang gytesesong, og den viktigste perioden er antatt å være i mai-juni. Hovedgyteområdet er ikke definert, men i våre nærområder gyter brislingen pelagisk i Nordsjøen, Skagerrak-Kattegat og i fjordene. Brisling i våre farvann blir sjelden eldre enn 4-5 år, og domineres av 0 og 1 år gammel fisk.

Brisling er klassifisert av Artsdatabanken til NT=Nær truet. Artsdatabanken skriver: » Risiko for utdøing, som påkrevd for klassifisering etter E-kriteriet, kan ikke kvantifiseres for en art av denne karakter. Utdøingsrisiko antas lav, men ytterlige forvaltningstiltak er påkrevd for å snu negativ tallrikhetstrend.»

The last comment and 62 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *