Mangelfull miljøundersøkelse fra Småkraft

Området rundt Trolleholselva er viktig for flere rødlistede lavarter.

Kraftselskapene Småkraft og BKK leverte svært mangelfull dokumentasjon av naturmangfold ved søknad om utbygging av Trolleholselva kraftverk.

I 2011 søkte Småkraft konsesjon for å bygge Trolleholselva kraftverk i Storedalen ved Ortnevik i Høyanger Kommune. Det ble da søkt om samlet utbygging av Trolleholselva og Breidalselva som begge er tilførselselver til Vesleelva som igjen er en del av Ortnevikvassdraget. Selv om det er Småkraft som står som søker og eier var det i all hovedsak BKK – produksjon som stod for de tekniske detaljene i konsesjonssøknaden inkludert hydrologiske forhold og lokalklima. BKK eide på denne tiden en større aksjepost i Småkraft.

Det var konsulentselskapet Multiconsult som var ansvarlig for, og forfattet miljørapporten. De stod også for alt feltarbeidet utenom fisk og andre vannlevende organismer i elvene. Når det gjaldt det botaniske artsmangfoldet konkluderte Multiconsult slik:
«Det er ikke påvist viktige naturtyper, truete vegetasjonstyper eller rødlistearter i dette området.» – « -Botanisk sett fremstår området som ordinært og representativt for det man finner langs vassdragene i dette området. Fraværet av rikbarkstrær (med unntak av enkelte trær av selje) tilsier også at potensialet for mer kravfulle arter av lav langs de to elvene er lite.»

Den 5.mai 2013 ga NVE konsesjon til utbygging av Trolleholselva kraftverk etter alternativ B som bare omfatter Trolleholselva. NVE avviste å behandle alternativ A som også inkluderte Breidalselva siden dette var i strid med forskriftene for Stølsheimen landskapsvernområde, og å gi dispensasjon for disse forskriftene lå utenfor NVE sitt myndighetsområde. Straks etter dette søkte Småkraft Stølsheimen verneområdestyre om slik dispensasjon. Verneområdestyret gjorde den 17. juni 2013 vedtak om å innvilge dispensasjon. Dette vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Klima- og miljødepartementet som den 10. juni 2014 opphevet verneområdestyret sitt vedtak på grunn av mangler ved begrunnelsen. I møte 12. november 2014 vedtok verneområdestyret på nytt å gi dispensasjon fra verneskriftene med en mer utførlig skrevet begrunnelse. Igjen påklaget fylkesmannen vedtaket. Den 11. nov 2015 gjorde Miljødirektoratet endelig vedtak om å avslå dispensasjon vedrørende Breidalselva. Det er verdt å merke seg at forvalter i Stølsheimen Landskapsvernområde gjennom hele prosessen anbefalte styret å avslå dispensasjonssøknaden. Forvalteren er tilsatt hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Verneområdestyret er oppnevnt av Miljødirektoratet etter innstilling fra kommunene som har areal innfor landskapsvernområdet og fylkestingene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Klipp fra vedlegg 6 i konsesjonssøknaden. Viser bru over det sørligste løpet av Breidalselva i det synfaringsfølget passerer. Legg merke til den flerstammede gråora som vokser midt i elveløpet. (markert med rød pil)

Dette bildet viser samme gråora fotografert fra motsatt side av elva den 20.nov 2016. Det vokser flere talli både av kystkantlav og skoddelav på dette treet.

Kystkantlav på den omtalte gråora i Breidalselva

Det vokser også skoddelav på dette treet.

Sommeren 2016 gikk en privatperson (Arnor Gullanger) med interesse for natur og biologisk mangfold på tur i området innerst i Storedalen som også inkluderer influensområdet for Trolleholselva kraftverk. Etter å ha vært der mindre enn en halv time oppdaget han at det fantes gode forekomster av de rødlistede lavartene kystkantlav og skoddelav. Han besøkte deretter området flere ganger i løpet av 2016 og 2017, og fastslo etterhvert at her fantes særdeles store populasjoner av det nevnte lavartene.

Høsten 2016 sende Gullanger et kort notat med fotodokumentasjon av de rødlistede lavartene han hadde funne i Storedalen til miljøavdelinga hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane, og også til lokallagene til natur og miljøorganisasjoner i fylket. Sogn og Fjordane turlag sende notatet videre til NVE med oppfordring om å vurdere konsesjonen på nytt ut fra nye funn av rødlistearter,
Saksbehandler hos NVE svarte slik: «Jeg takker for henvendelsen. Jeg vil minne om at Trolleholselva kraftverk ikke er en søknad som er til vurdering hos NVE. Trolleholselva kraftverk har en gjeldende og tidsubegrenset konsesjon. Jeg har imidlertid lagret informasjonen og videresendt den til konsesjonæren. Det vil dermed være mulig for konsesjonæren å ta hensyn til dette ved en eventuell detaljplanlegging av anlegget.»

Dette svaret er vel å tolke slik at NVE mener de ikke har hjemmel for å omgjøre en gitt konsesjon samme hvor mangelfull og misvisende dokumentasjonen i konsesjonssøknaden i ettertid viser seg å være i forhold til det biologiske mangfoldet. Etter at Arnor Gullanger hadde gjort stadig flere funn av de rødlistede ved turer i området gjennom 2017 valgte han å skrive et utførlig notat for å dokumentere og imøtegå den mangelfulle og misvisende naturdokumentasjonen i miljørapport og konsesjonssøknad. Dette notatet ble sendt til NVE i mars 2018. Dokumentasjon og konklusjoner i dette står i sterk kontrast til Multiconsult sin rapport. Sitat fra notatet til Gullanger:

«I dei fuktige gråordominerte skogareala fann eg skoddelav og kystkantlav i betydelege mengder. Skoddelav veks på fleire hundre trestammar og samla tal talli er utan tvil firesifra. For kystkantlav er det spesielt to mindre areal som utmerkar seg med større populasjonar av arten. På desse fann eg talli av arten på høvesvis minst 25 og 20 trestammar. I tillegg er det fleire enkeltfunn spreidd over eit større område.»
«- -den gråordominerte delen av skogen i Storedalen hyser bestandar av kystkantlav og skoddelav som må vere mellom Noregs største for begge artane. Ut frå tettleiken av desse to raudlista lavartane burde det heilt klart vere grunnlag for å registrere større delar av influensområde som viktig naturtype.» Les hele notatet fra Gullanger her:  http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200708099/2466330

På mange gråorer i Storedalen er skoddelav den mest dominerende bladlaven på de nederste metrene på stammen.

Storedalen har en av de største populasjonene av kystkantlav i landet.

I følge konsesjonssøknaden var det BKK-produksjon som hadde tatt på seg ansvaret å beskrive forholdene rundt hydrologi. Også ved denne delen dokumenterer Gullanger alvorlige mangler i beskrivelsen av de faktiske forholdene. Den viktigste er at et 600m langt bekkeløp som blir påvirket av vannføringen i Trolleholselva ikke er omtalt i det hele. Denne bekken mottar ved høy vannføring direkte overløp fra Trolleholselva og Gullanger påpeker at hele arealet som blir påvirket av vannføringen i bekken skal inkluderes i influensområdet.

Når det gjelder Multiconsult som var faglig ansvarlig for miljørapporten kan vi nevne at de også utførte miljøundersøkelsene i Øystesevassdraget i samband med konsesjonssøknad for kraftutbygging. Multiconsult fikk også her i ettertid sterk kritikk for mangelfull miljørapport.

I svar til Sogn og Fjordane turlag kaller NVE konsesjonen for utbygging av Trolleholselva for «tidsubegrenset» , men i vannressurs-lova er det en viktig klausul i forhold til tid, konsesjonen må tas i bruk innen 5 år ellers faller den bort. Det vil si at arbeidet med anlegget må ha startet før denne femårsperioden er over. Det er mulig å søke om utsettelse en gang for fem nye år, men slik vi oppfatter loven kan da NVE vurdere aktuelle forhold rundt utbyggingen på nytt og vil ha hjemmel til å avslå forlenget frist for byggestart. Småkraft startet ikke opp noe arbeid med utbyggingen før 5 års fristen var ute, men søkte om fem års forlenging den 20.04.2018.

Da det ble klart at Småkraft ikke startet utbyggingen innen den nevnte 5 års fristen sendte lokallagene fra Naturvernforbundet og Turlaget inn en uttalelse der de anbefalte NVE å avslå forlenging av oppstartsfrist på grunnlag av de nye funn og opplysninger som kom fram i notatet fra Arnor Gullanger

Den 24.08.2018 ga NVE Småkraft utsatt frist for å starte utbyggingen. Hele vedtaket kan leses her: http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200708099/2485447
De tidlegare nevnte lokallagene i natur og miljøorganisasjonene påklaget så dette vedtaket: http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200708099/2506283

Den 17.10.2018 vedtok NVE opprettholde sitt tidligere vedtak om at Småkraft får forlenget oppstartsfrist og videresendte så saken til Olje- og Energidepartement som ennå ikke har tatt noen avgjørelse i saken.

Kystkantlav og skoddelav er fuktighetskrevende arter og den fuktige gråorskogen langs elver og bekker er den typiske voksestedet for disse artane i Storedalen og spesielt utpreget er dette for kystkantlav.

Kystkantlav på rotveltet gråor nær bekken vist til venstre.

 Naturfilmkanalen mener: Siden NVE videresender saken til OED er det vel liten tvil om at de mener det fins hjemmel i loven til å avslå forlenget oppstartsfrist på grunnlag av tilkomne opplysninger. Naturfilmkanalen mener derfor det vil være helt på sin plass å spørre hva NVE mener må til av nye opplysninger og dokumentasjon for å kunne avslå å gi forlenget byggefrist. Det bør ikke være slik at det lønner seg for utbygger å levere mangelfulle miljørapporter. Vi vil si det så sterkt at dersom OED opprettholder vedtaket fra NVE blir Småkraft premiert for å ha levert en miljørapport som nærmest var ubrukelig til å danne seg et korrekt bilde av det biologiske mangfoldet i influensområdet til Trolleholselva kraftverk.

______________________________________________________________________________________________

Oppdatering mai 2020:

Olje og Energidepartementet vedtok 04.05.2020 å omgjøre NVE sitt vedtak om å gi utsatt byggefrist for Trolleholselva kraftverk . Siden den opprinnelige fristen er overskredet for lengst betyr det at dette småkraftprosjektet må skrinlegges. Utdrag av OED sitt vedtak:

The last comment and 61 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *