Forfatta av: Arnor Gullanger

AREALØYDELEGGING/-ENDRING ER DET STØRSTE TRUGSMÅLET MOT ARTSMANGFALDET PÅ JORDA.

Den pågåande utbygginga av vindkraft vil i åra framover føre til arealendringar som vil vere mellom dei største som nokon gang er gjennomført i Norge. Her frå bygging av Bjerkrheim transformatorstasjon som skal vidareføre produksjonen frå fleire vindkraftanlegg i området.

Nyleg offentleggjorde  FN organet IPBES* samandrag  av rapporten  «Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’» Den fullstendige rapporten verte tilgjengeleg seinare i år.

I rapporten vert 1 million artar rekna som truga av utrydding.  Vi oppfattar dei fakta som vert presentert slik at habitatøydelegging/- endring må oppfattast som eit større trugsmål mot artsmangfaldet enn klimaendringar.

Underteikna hadde alt før IPBES’ rapporten vart presentert byrja å prøve finne faktaopplysingar omkring kva som er dei største truslane mot naturen og artsmangfaldet her i Norge. Eg kom då etter kvart fram til ein artikkelen ‘Truede arter’ publisert 20.12.2018  av Miljødirektoratet på web-sida Miljøstatus.no (-miljøinformasjon fra offentlige myndigheter). Tal og fakta i artikkelen er henta  frå Artsdatabanken og ‘Norsk rødliste 2015’. I høve kva som er den største trusselen mot artsmangfaldet i Norge er artikkelen krystallklar:

«PÅVIRKNING
Arealendringer er den viktigste trusselen
Arealendringer den største trusselen mot det biologiske mangfoldet, og dermed også den viktigste årsaken til at arter kommer på rødlista. Hele 90 prosent av de truede artene antas å være negativt påvirket av arealendringer.
Opphør av slått og beite som fører til gjengroing er angitt som påvirkningsfaktor for 29 prosent av de truede artene. Kommersielt skogbruk er angitt som påvirkningsfaktor for 41 prosent.
Arealendringer som ikke er forårsaket av jord- eller skogbruksaktivitet påvirker 56 prosent av de truede artene.»

Artsmangfald i Norge
Kjente artar i Norge ca 44 000.
Totalt tal artar i Norge inkludert ikkje oppdaga eller offisielt registrerte vurdert til å vere minst 55 000.

Truga artar i Norge.
Raudlista 2015 omfattar ei vurdering av 21 402 arter, pluss 278 underartar og varietetar av karplantar.
4438 artar er ført opp på raudlista.
2355 artar er klassifisert som truga
– 114 artar er rekna som utrydda i Norge.
– 241 artar er rekna som kritisk truga.
– 879 artar er rekna som sterkt truga.
– 1235 artar er rekna som sårbare
– 734 artar er oppført i raudlista p.g.a. utilstrekkeleg kunnskap om arten.
1235 artar er klassifisert som nær truga

Ansvarsartar
Artar der Norge har meir enn 25% av bestanden i Europa vert rekna som norske ansvarsartar. Når ein inkluderer Svalbard er det om lag 1000 artar Norge har eit spesielt ansvar for å ivareta. I sjølve fastlands-Norge er det minst 750 ansvarsartar, og av desse er 148 oppført på den norske raudlista. Det er også verdt å leggje merke til at for over halvparten av ansvarsartane har Norge meir enn 50% av bestanden i Europa. For mange av desse artane vil denne prosentandelen også gjelde på verdsbasis.

Trugslar mot artsmangfald i Norge
Kva for artar som er så truga at dei skal oppførast i raudlista vert vurdert av ulike faggrupper som har spesialkompetanse for dei ulike artsgruppene. I tillegg til å vurdere kva for artar som skal førast opp på raudlista vert dei viktigaste truslane mot kvar art vurdert . Trusselvurderingane til dei ulike faggruppene er summert og presentert i artikkelen på Miljøstatus.no. Framstilt som diagram ser det slik ut:

Grafisk framstilling av trusselvurderingane mot norsk naturmangfald gjort i Norsk rødliste 2015


Trugsmål mot artsmangfaldet på verdsbasis.
Også andre tidlegare utkomne rapportar konkluderer samanfallande med IPBES sin rapport at nedbygging og endre bruk av areal er den klart største trusselen mot artsmangfaldet på verdsbasis . Som døme på dette vises nedanfor ein illustrasjon frå WWF sin rapport: «Living Planet Report 2014, Species and spaces, people and places». Denne dekkjer artsgruppene fisk, amfibiar, reptilar, fuglar og pattedyr. Her også ser ein at tap og redusert kvalitet av habitat er den største trusselen av desse artsgruppene på verdbasis tett følgd av overbeskatning. Til saman utgjer dei nemnde faktorane over 80 % av faren for utdøying innan desse artsgruppene.

Trugsmål på verdsbasis mot artsgruppene fisk, amfibiar, reptilar, fuglar og pattedyr.


.

Kjelder:
Artsdatabanken
Miljøstatus.no
WWF: Living Planet Report 2014 Species and spaces, people and places

The last comment and 1 other comment(s) need to be approved.